ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ

1. Διοργανώτριες Εταιρείες – Ενέργεια

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σκιάθου, αρ. 147, με Α.Φ.Μ. 800591621, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Αθηνών σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «AUTOTECHNICA HELLAS Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ΒΕΛΜΑΡ» που εδρεύει στην Κάτω Κηφισιά, οδός Βιλτανιώτη, αρ. 31, με ΑΦΜ 998281871 και Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής οι «Διοργανώτριες Εταιρείες») διοργανώνουν προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια»).
Η Ενέργεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή, στις επίσημες ιστοσελίδες των Διοργανωτριών Εταιρειών που διατηρούν στο Διαδίκτυο (Internet) www.a-th.gr/oroi-velmar & https://velmar.gr/category/etairika_nea/

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που θα δώσουν τα στοιχεία τους προκειμένου να επικοινωνήσει η ΒΕΛΜΑΡ μαζί τους τηλεφωνικά ή με e mail με σκοπό την ενημέρωσή τους για τα αυτοκίνητα που αντιπροσωπεύει, αλλά και να τους σταλούν ενημερωτικά newsletters για νέα ή προσφορές από τη ΒΕΛΜΑΡ και τα ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ.
Από την Ενέργεια εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι των Διοργανωτριών Εταιρειών καθώς και θυγατρικών αυτής εταιρειών, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό και (γ) πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διοργάνωση και διεξαγωγή της Ενέργειας.
Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δύνανται να ακυρώσουν οποιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο της Ενέργειας, ακόμη και κατά την παράδοση των Δώρων, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

2. Διάρκεια της Ενέργειας

Ο Ενέργεια θα λάβει χώρα το Σάββατο 19/03/2022 στα θέατρα Μικρό Παλλάς και Δημήτρης Χορν.

3. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια

Προκειμένου έκαστος των ενδιαφερομένων να συμμετέχει στην Ενέργεια, απαιτείται να δώσει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) σε εξουσιοδοτημένο από τις Διοργανώτριες Εταιρείες άτομο (promoter) που θα είναι στους χώρους των Θεάτρων Μικρό Παλλάς και Δημήτρης Χορν, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί του η ΒΕΛΜΑΡ με αντικείμενο την ενημέρωσή τους για τα αυτοκίνητα που αντιπροσωπεύει ή/και να τους σταλούν ενημερωτικά newsletters για νέα ή προσφορές από τη ΒΕΛΜΑΡ τα ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ.
Η καταχώρηση των ζητούμενων στοιχείων σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στην Ενέργεια. Δεν θεωρείται έγκυρη συμμετοχή, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ολοκληρώσει το παραπάνω βήμα. Επιπρόσθετα, η ολοκλήρωση του προαναφερόμενου βήματος συνιστά ταυτόχρονα εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων.
Με την καταχώρηση των στοιχείων του σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, ο συμμετέχων εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή.
Οι Διοργανώτριες Εταιρείες είναι οι μόνες αρμόδιες να επαληθεύσουν την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους συμμετέχοντες και έχουν το δικαίωμα να αποκλείσου οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δεν έχει τηρήσει τους Όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ενέργεια.

4. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών – Δώρα

Στο πλαίσιο της Ενέργειας θα διεξαχθεί μια κλήρωση στο τέλος της Διάρκειας της Ενέργειας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού, που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση, ως ακολούθως:
Την Πέμπτη 24/3/2022 στα γραφεία των Αθηναϊκών Θεάτρων θα διεξαχθεί η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών της Ενέργειας.
Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 2 νικητές –ένας από κάθε λίστα που θα δημιουργηθεί από τις συμμετοχές σε Μικρό Παλλάς και Δημήτρης Χορν, οι οποίοι θα λάβουν από μια διπλή πρόσκληση για να παρακολουθήσουν μια εκ των Παραστάσεων των Αθηναϊκών Θεάτρων κατόπιν συνεννόησης για τις χρονικές περιόδους και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.
Οι παραστάσεις είναι : α) 8 γυναίκες στο θέατρο Αλίκη, β) Μαθήματα κωμωδίας στο θέατρο Μικρό Παλλάς, γ) Αξύριστα πηγούνια στο θέατρο Μικρό Χορν, δ) Οι μάγισσες του Σάλεμ στο θέατρο Δημήτρης Χορν και ε) Σεσουάρ για δολοφόνους στο θέατρο Λαμπέτη.

5. Διαδικασία Παράδοσης Δώρων
Κατόπιν της διενέργειας της κλήρωσης της Ενέργειας, οι Διοργανώτριες Εταιρείες θα επικοινωνήσουν με τους νικητές. Στην εν λόγω επικοινωνία οι Διοργανώτριες Εταιρείες θα ενημερώνουν τον εκάστοτε νικητή και θα οργανώνουν μαζί του τις λεπτομέρειες για την παράσταση που θέλει να παρακολουθήσει και πότε ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.
Σε περίπτωση που κάποιος νικητής, εφόσον έχουν τηρηθεί τα παραπάνω αναφερόμενα δεν συνεργαστεί για να παραλάβει το δώρο του, οι Διοργανώτριες Εταιρείες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή και διατηρούν το δικαίωμα να διαθέσουν ή να μη διαθέσουν το Δώρο κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχουν εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον νικητή.
Επίσης, ρητά επισημαίνεται πως η είσοδος των νικητών και των Συνοδών τους στους χώρους των θεάτρων θα διέπεται από τις ισχύουσες, κατά τον οικείο χρόνο, διατάξεις για την καταπολέμηση της διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη μη συμμόρφωση των νικητών της Ενέργειας με τα ανωτέρω.
Ο κάθε νικητής κατά την είσοδο του στο θέατρο, θα πρέπει να φέρει μαζί του το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης του, καθώς και τη ταυτότητα του ώστε να αποδεικνύει ότι είναι ίδιος.
Τα Δώρα της Ενέργειας είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο Δώρο, ή/και προϊόν των Διοργανωτριών Εταιρειών, ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή, εκτός αντίθετης συμφωνίας ή πρόβλεψης.
Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα Δώρα καθώς και να αυξήσουν ή μειώσουν τον αριθμό τους, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών της Ενέργειας.
Η ευθύνη των Διοργανωτριών Εταιρειών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων ως άνω Δώρων.
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες των Διοργανωτριών Εταιρειών.
Μετά την παρέλευση της Διάρκειας της Ενέργειας και της κατακύρωσης των Δώρων στους νικητές, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών Εταιρειών παύει να υφίσταται. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων για την ποιότητα, τα τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των Δώρων, τις ιδιότητες που αυτά αναγράφουν ή για συνέπειες προερχόμενες από τη χρήση αυτών. Επιπλέον, οι Διοργανώτριες Εταιρείες δε φέρουν ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν αναβολής, καθυστέρησης ή ακύρωσης των παραστάσεων.
Κατόπιν παράδοσης των Δώρων, οι Διοργανώτριες Εταιρείες απαλλάσσονται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών, οι δε νικητές της Ενέργειας ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρούν έναντι των Διοργανωτριών Εταιρειών, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο αυτού.

6. Αποκλεισμός νικητή

Κάθε νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της Ενέργειας, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:
– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,
– λόγω κωλύματός του δυνάμει των παρόντων Όρων.

7. Τροποποίηση των Όρων

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να ματαιώσουν, να αναβάλουν την Ενέργεια ή/και να τροποποιήσουν τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στις επίσημες ιστοσελίδες τους που διατηρούν στο Διαδίκτυο (Internet). Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής, θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στην Ενέργεια. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση της Ενέργειας.
Παρά το γεγονός ότι οι Διοργανώτριες Εταιρείες λαμβάνουν κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία της Ενέργειας, υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

8. Προσωπικά Δεδομένα

Με την καταχώρηση των στοιχειών τους κατά τα όσα ορίζονται ειδικότερα στο σημείο 4 ανωτέρω, οι συμμετέχοντες δηλώνουν την κατανόηση των παρόντων όρων στο σύνολό τους και παρέχουν τη ρητή και σαφή τους συγκατάθεση, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), όπως ισχύει, για τη συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, δηλαδή για τους σκοπούς 1. της διοργάνωσης και ολοκλήρωσης της κλήρωσης, 2. της ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες και ιδίως τους νικητές του διαγωνισμού ή για επικοινωνία ενημέρωσης σχετικά με νέα ή προσφορές των Διοργανωτριών εταιριών. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και δεν διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων είναι οι Διοργανώτριες και επεξεργάζονται μόνο δεδομένα που αφορούν σε στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο, e-mail) και προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (π.χ. ονοματεπώνυμο).
Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και φορητότητας, όπως προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο συμμετέχων μπορεί να επικοινωνεί με τις Διοργανώτριες στα στοιχεία επικοινωνίας που τίθενται κατωτέρω.
ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ Α.Ε. (advertising@a-th.gr , ή με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση Σκιάθου 157, Αθήνα, ΤΚ 11255)
AUTOTECHNICA HELLAS Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική Εταιρεία (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6263500 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@velmar.gr, gdpr@velmar.gr ή με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση Βιλτανιώτη, 31, Κάτω Κηφισιά, ΤΚ 14564)
Οι Διοργανώτριες δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία αυτών και έχουν λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, τα οποία αφορούν αποκλειστικά στις ίδιες.

9. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση των Διοργανωτριών Εταιρειών ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσουν από την Ενέργεια το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσουν το Δώρο.

10. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται επομένως από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι των Διοργανωτριών Εταιρειών η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας.
Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με την Ενέργεια και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Περισσότερα άρθρα

Ανακαλύψτε περισσότερα νέα και τρέχουσες προσφορές της Βελμάρ.