Όροι συμμετοχής After Sales

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΩΡΕΑΝ SERVICE

02/03/2023

1. Διοργανώτρια Εταιρεία – Ενέργεια

Η εταιρεία με την επωνυμία «AUTOTECHNICA HELLAS Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ΒΕΛΜΑΡ» που εδρεύει στην Κάτω Κηφισιά, οδός Βιλτανιώτη, αρ. 31, με ΑΦΜ 998281871 και Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό επιβράβευσης των πελατών των συνεργείων της (εφεξής η «Ενέργεια»).

Η Ενέργεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή, στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας που διατηρεί στο Διαδίκτυο στο παρακάτω link https://velmar.gr/οροι-συμμετοχης-aftersales/.

Μόνη η συμμετοχή στον διαγωνισμό ισοδυναμεί αυτοδικαίως με ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, καθώς και της διαδικασίας που περιγράφεται στους παρόντες όρους και του αποτελέσματος του διαγωνισμού χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διατύπωση ή διαδικασία.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν επισκεφτεί τα συνεργεία της Διοργανώτριας Εταιρείας και έχουν απαντήσει στην έρευνα ικανοποίησης πελάτη που ενεργεί η εισαγωγική εταιρεία, συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο.

Από την Ενέργεια εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και θυγατρικών αυτής εταιρειών, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό και (γ) πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διοργάνωση και διεξαγωγή της Ενέργειας.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο της Ενέργειας, ακόμη και κατά την παράδοση των Δώρων, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

3. Διάρκεια της Ενέργειας

Η Ενέργεια θα λάβει χώρα το χρονικό διάστημα 01/05/2022 έως και 2023.

4. Διαδικασία Συμμετοχής στην Ενέργεια

Προκειμένου έκαστος των ενδιαφερομένων να συμμετέχει στην Ενέργεια, απαιτείται να προβεί στις παρακάτω ενέργειες: α) να παρέχει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) σε εξουσιοδοτημένο από τη Διοργανώτρια Εταιρεία άτομο (υπάλληλο της εταιρίας) που θα εξυπηρετεί στα συνεργεία της Διοργανώτριας Εταιρείας και β)να προχωρήσει στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που θα λάβει με e-mail για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στην Ενέργεια. Δεν θεωρείται έγκυρη συμμετοχή, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα. Επιπρόσθετα, η ολοκλήρωση του προαναφερόμενου βήματος συνιστά ταυτόχρονα εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων.

Με την καταχώρηση των στοιχείων του σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και τη συμμετοχή του στην έρευνα που θα σταλεί ηλεκτρονικά, ο συμμετέχων εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή .

Η Διοργανώτρια Εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δεν έχει τηρήσει τους Όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ενέργεια.

5. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών – Δώρα

Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού www.random.org, που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση.

Συγκεκριμένα κάθε δυο μήνες, στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας θα διεξάγεται η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών της Ενέργειας.

Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας νικητής ανά μάρκα βάσει της λίστας που θα δημιουργηθεί από τις συμμετοχές του τελευταίου διμήνου. Ο Νικητής θα λάβει από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, ένα δωρεάν service για το πλαίσιο που συμμετείχε στην ενέργεια.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ανακοινώνει στην επίσημη ιστοσελίδα της τους αριθμού πλαισίου των αυτοκινήτων που αναδείχθηκαν.

6. Διαδικασία Παράδοσης Δώρων

Κατόπιν της κλήρωσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώνει τον εκάστοτε νικητή και θα οργανώνουν μαζί του τις λεπτομέρειες για την παράδοση του Δώρου.

Σε περίπτωση που ο κάποιος νικητής εφόσον έχουν τηρηθεί τα παραπάνω αναφερόμενα, δεν συνεργαστεί για να παραλάβει το δώρο του, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει το Δώρο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στον νικητή.

Τα Δώρα της Ενέργειας είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο Δώρο, ή/και προϊόν της Διοργανώτριας Εταιρείας, ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή, εκτός αντίθετης συμφωνίας ή πρόβλεψης.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δώρα καθώς και να αυξήσει ή μειώσει τον αριθμό τους, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών της Ενέργειας.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων ως άνω δώρων.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης παράδοσης του δώρου.

Κατόπιν παράδοσης των δώρων, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών, οι δε νικητές της Ενέργειας ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρούν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο αυτού.

7. Αποκλεισμός νικητή

Κάθε νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της Ενέργειας, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

I. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως ή παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,
II. λόγω κωλύματός του δυνάμει των παρόντων Όρων.
III. σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία του είναι ψευδές.
IV. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η επικοινωνία με το νικητή.
V. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιαστεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιαστεί καθυστερημένα για την παραλαβή του δώρου.

8. Τροποποίηση των Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει την Ενέργεια ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet). Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής, θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στην Ενέργεια. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση της Ενέργειας.

9. Προσωπικά Δεδομένα

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των συμμετεχόντων για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την Διοργανώτρια Εταιρεία, με αποκλειστικό σκοπό την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και την παράδοση των Δώρων στους νικητές.

Με την καταχώρηση των στοιχείων τους κατά τα όσα ορίζονται ειδικότερα στο σημείο 4 ανωτέρω, οι συμμετέχοντες δηλώνουν την κατανόηση των παρόντων όρων στο σύνολό τους και παρέχουν τη ρητή και σαφή τους συγκατάθεση, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), όπως ισχύει, για τη συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, δηλαδή για τους σκοπούς:

I. της διοργάνωσης και ολοκλήρωσης της κλήρωσης
II. της ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες και ιδίως με τους νικητές του διαγωνισμού.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και δεν διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων είναι η Διοργανώτρια Εταιρεία και επεξεργάζεται μόνο δεδομένα με σκοπό την ολοκλήρωση της ενέργειας.

Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και φορητότητας, όπως προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο συμμετέχων μπορεί να επικοινωνεί με την εταιρεία:

AUTOTECHNICA HELLAS Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική Εταιρεία, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6263500 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdpr@velmar.gr ή με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση Βιλτανιώτη 31, Κάτω Κηφισιά, ΤΚ 145 64.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία αυτών και έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη παραβίασης των προσωπικών δεδομένων.

Σημειώνεται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, όλα τα υποβληθέντα προσωπικά δεδομένα συμμετεχόντων και νικητών του Διαγωνισμού θα διαγράφονται οριστικά από τα αρχεία της Διοργανώτριας Εταιρείας.

10. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από την Ενέργεια το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

11. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων εκ μέρους έκαστου συμμετέχοντα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται επομένως από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας.

Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και μελλοντική κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς τους αναφορικά με τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την εφαρμογή των όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με την Ενέργεια και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη ενέργεια οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει στο e mail info@velmar.gr ή να καλέσει στο τηλέφωνο 210 6263500, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών), από τις 9:00πμ έως τις 17:00μμ.